Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Regulamin dostarczania wody

 

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY

PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ WODOCIĄGOWĄ

NA OBSZARZE GMINY ŻMIGRÓD W MIEJSCOWOŚCIACH:

ŻMIGRÓDEK, BORKI, GARBCE, RADZIĄDZ, GATKA, KORZEŃSKO,

CHOLEWO, PRZYWSIE, DĘBNO, LASKOWA, BUKOLEWO,

OSIEK WIELKI, OSIEK MAŁY, KSIĄŻĘCA WIEŚ,

RUDA ŻMIGRODZKA, JAMNIK, NIEZGODA, KAROLÓWKA, SZARLOTKA

ORAZ MIASTA ŻMIGRÓD

 

 

SPIS TREŚCI

 

                     Rozdział I           Postanowienia ogólne

                     Rozdział II          Minimalny poziom usług świadczonych przez jednostkę prowadzącą działalność wodociągową

        Rozdział III        Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

        Rozdział IV        Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w Taryfach

        Rozdział V          Warunki  przyłączania do sieci

        Rozdział VI        Możliwości dostępu do usług wodociągowych

       Rozdział VII       Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczania wody, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Celem niniejszego regulaminu jest:

 1. określanie praw i obowiązków jednostki prowadzącej działalność wodociągową  oraz odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez zakład, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  (Dz.U. Nr 72 poz. 747) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 2. ustanowienie warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust.4 ustawy,
 3. udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług, informacji o możliwościach dostępu i warunkach przyłączenia do sieci,
 4. udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowiązków jednostki prowadzącą działalność wodociągową i odbiorców usług.

 

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez jednostkę prowadzącą działalność wodociągową

 

§ 2. Jednostka prowadząca działalność wodociągową, zgodnie z przepisami ustawy zobowiązana jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych  do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

§ 3. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę  w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez jednostkę prowadzącą działalność wodociągową oraz nieutrudniający działalności zakładu, w szczególności do:

 1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania,
 2. zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz, 
 3. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom jednostki prowadzącej działalność wodociągową wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
 4. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej  wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

 

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

 

§ 4. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę  określają przepisy art.6 ustawy.

§ 5. Dostarczenie wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę zawartej między jednostką prowadzącą działalność wodociągową a odbiorcą usług.

§ 6. Jednostka prowadząca działalność wodociągową jest zobowiązana do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę  z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 7. 1. Umową, o której mowa w § 5 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

 1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych  oraz warunków ich świadczenia,
 2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
 3. praw i obowiązków stron umowy,
 4. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych
 5. dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,
 6. ustaleń zawartych  w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ustawy
 7. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1. pkt 5. stanowią delegacja i upoważnienie podpisane przez Prezesa jednostki prowadzącej działalność wodociągową określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości usług, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolę korzystania z usług zgodnie z umową.

§ 8. Umowa, o której mowa w § 5 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda  albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 9. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielo lokalowymi umowa, o której mowa w § 4, zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 10. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielo lokalowego jednostka prowadząca działalność wodociągową zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i9, jeżeli:

 1. we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z jednostką prowadzącą działalność wodociągową,
 2. zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z jednostką prowadzącą działalność wodociągową odnośnie ich typu,
 3. możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
 4. wnioskodawca  i jednostka prowadząca działalność wodociągową ustali sposób rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
 5. możliwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostawy wody w pozostałych lokalach.

§ 11. Jednostka prowadząca działalność wodociągową może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w § 10.

§ 12. Podpisanie umowy  dostarczanie wody  następuje  po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorców prac budowlano-montażowych wykonywanych w związku z przyłączeniem do sieci.

§ 13. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę  nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.

§ 14. W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.

§ 15.  Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane, zgodnie z przepisami ustawy przez jednostkę prowadzącą działalność wodociągową i zawieranie uchwałą rady gminy, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę.

§ 16. Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę  stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określających charakterystykę  zużycia wody.

 

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone  w taryfach

 

§ 17. Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę  określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę stanowią, że:

 1. rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  są prowadzone przez jednostki prowadzące działalność wodociągową z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody,
 2.  ilości wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w  art.27 ustawy,

§ 18. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art.27 ustawy:

 1. odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę  w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku, 
 2. zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty
 3. w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

 

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

 

§ 19. Zakres budowy urządzeń wodociągowych  realizowanych i finansowanych przez Urząd Miasta i Gminy, oraz przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci określają przepisy ustawy, stanowiące:

 1. Urząd Miasta i Gminy oraz jednostka prowadząca działalność wodociągową są zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych , ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
 2. Realizację budowy przyłączonych do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
 3. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa jednostka prowadząca działalność wodociągową, a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.

§ 20. 1. w przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plany inwestycyjne Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostki prowadzącej działalność wodociągową, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z tym zakładem i gminą, urządzenia wodociągowe  niezbędne do korzystania z usług.

2. Urządzenia, o których mowa w ust.1 podlegają odpłatnemu przekazaniu gminie lub jednostce prowadzącej działalność wodociągową na zasadach określonych w art.31 ustawy.

§ 21. Przyłączenie do sieci wodociągowej  następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez jednostkę prowadzącą działalność wodociągową, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

§ 22. 1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej może występować osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci,

2. Osoba, o której mowa w ust.1 składa w jednostce prowadzącej działalność wodociągową wniosek o określenie warunków przyłączenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 i 2, ustala jednostka prowadząca działalność wodociągową.

§ 23. 1. wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej  powinien w szczególności zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy,
 2. określenie:
 1. rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
 2. charakterystyki zużycia wody,
 3. przeznaczenia wody,
 1. informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
 1. powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych przez wodę
 2. wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek dotyczy,
 2. mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w usst.1, względem istniejących sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 24. 1. Jednostka prowadząca działalność wodociągową określa warunki przyłączenia i przykazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 17.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

 1. miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej z instalacjami odbiorcy,
 2. przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarnego i technicznego, w których zużywana jest woda,
 1. wymagania dotyczące:
 1. miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
 2. miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego
 1. termin ważności warunków przyłączenia.

§ 25. 1. Umowa o przyłączenie w szczególności określa:

 1. strony zawierające umowę,
 2. zakres prac projektowanych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i obiorów końcowych, wykonanych przez strony,
 3. sposób koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
 4. terminy:
 1. zakończenia budowy przyłączenia oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych,
 2. przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza,
 1. przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę ,
 2. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłącze.

§ 26. 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych.

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust.2, są potwierdzane przez  strony w protokołach, których wzory określa jednostka prowadząca działalność wodociągową.

 

Rozdział VI

Możliwości dostępu do usług wodociągowych

 

§ 27. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępu do tych usług:

 1. w urzędach gmin, które udostępniają nieodpłatnie wgląd:
 1. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 3. w regulamin świadczenia usług,
 4. w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 1. w jednostce prowadzącej działalność wodociągową udostępniającym nieodpłatnie:
 1. wgląd w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
 2. w plany inwestycyjne,
 3. w regulamin świadczenia usług.

 

Rozdział VII

 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich

parametrów dostarczania wody , a w szczególności sposoby

załatwiania reklamacji i wymiany informacji

 

§ 28.  1. Jednostka prowadząca działalność wodociągową zobowiązana jest do udzielenia odbiorcom usług dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę  oraz awarii urządzeń wodociągowych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę  może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności, gdy:

 1. z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę
 2. dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
 3. o wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę , o których mowa w ust.2, jednostka prowadząca działalność wodociągową niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 29.  Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę  inaczej , obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody:

 1. udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
 1. 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięci przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
 2. 7 dni - na piśmie żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a
 3. 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 30. Jednostka prowadząca działalność wodociągową zobowiązana jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę  z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 31. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa lub listem poleconym i rozpatrywane są przez dyrekcję przedsiębiorstwa.

3. Jednostka prowadząca działalność wodociągową zobowiązana jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w termie 14 dni od daty wpływu.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny